Новодунаєвецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Кам'янець - Подільський район

РЕГЛАМЕНТ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 2015р.

Дата: 27.01.2021 13:30
Кількість переглядів: 655

Затверджено рішенням

Дунаєвецької селищної ради

№ 32-1/2015 від 17 грудня 2015 р.

Із змінами, внесеними згідно з рішенням

Дунаєвецької селищної ради

№ 1-6/2016 від 31 березня 2016 р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ
ДУНАЄВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Регламент Дунаєвецької селищної ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності Дунаєвецької селищної ради, її депутатів, органів та посадових осіб, встановлює порядок скликання та проведення сесій ради, її пленарних засідань, підготовки і розгляду нею питань, порядок прийняття рішень ради, формування виконавчих органів ради, здійснення контрольної діяльності, процедуру окремих видів діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб.

Статті Регламенту відповідають Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Статуту Дунаєвецької селищної об’єднаної громади територіальної громади.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа діяльності селищної ради

1. Дунаєвецька селищна рада є виборним органом місцевого самоврядування, що представляє Дунаєвецьку селищну об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади, Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дунаєвецька селищна рада є юридичною особою і наділяється, відповідно до чинного законодавства України, власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність.

3. Дунаєвецька селищна рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, окремий рахунок в установах банків України.

4. Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

5. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу селищної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

6. Строк повноважень селищної ради – 5 років.

Стаття 2.  Основні принципи діяльності селищної ради

1. Діяльність селищної ради базується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначеним чинним законодавством,підзвітності і відповідальності перед Дунаєвецькою селищною об’єднаною територіальною громадою, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування.

2. Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом відкритості засідань сесії, розповсюдження інформації про її діяльність у засобах масової інформації та на офіційному сайті ради.

3. На засідання сесії селищної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, селищним головою, секретарем селищної ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради.

4. У разі необхідності селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Таке рішення приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою. Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

5. Робота селищної ради та ведення документації ведеться виключно державною мовою.

Стаття 3. Порядок затвердження, дотримання і внесення змін та доповнень до Регламенту

1. Регламент приймається не пізніше як на другій сесії селищної ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні

2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на селищного голову, секретаря селищної ради та постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на засіданні.

3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією селищного голови, постійних комісій, депутатів селищної ради і прийняті більшістю голосів від загального складу депутатів.

4. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування.

?РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 4. Виникнення та припинення повноважень депутата

1. Порядок діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади, цим Регламентом та іншими нормативними актами.

2. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.

3. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається постійною комісією з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, яка подає селищній раді свій висновок з цього питання.

4. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата та невідкладно інформує про це територіальну виборчу комісію.

5. Повноваження депутата ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата ради пленарному засіданні ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

6. Підставами для відкликання депутата селищної ради є пропуск ним протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень ради або обов’язків депутата у виборчому окрузі, передбачених статтею 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

7. Повноваження депутата підтверджуються посвідченням і нагрудним знаком депутата. Депутат носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття 5. Права депутата селищної ради

1. Депутат селищної ради є повноважним і рівноправним членом селищної ради та відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності селищної ради та її органів.

2. Депутат селищної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів та на виборні посади селищної ради;

2) пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду селищною радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання селищної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються селищною радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним селищною радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено селищною радою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищною ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних селищній раді, а також з питань, що входять до компетенції селищної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування;

10) оголошувати на засіданнях селищної ради та її органів у встановленому селищною радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях селищної ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано;

12) бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету селищної ради з правом дорадчого голосу;

13) знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в селищній раді та її органах, та робити виписки, копіювання цих документів;

14) інші права, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 6. Депутатські запити, запитання, звернення, пропозиції та зауваження

1. У відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.

2. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території юрисдикції селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатські звернення реєструються як вихідна кореспонденція селищної ради, яка надсилає їх адресату та здійснює контроль за їх виконанням. Депутатські звернення можуть також направлятись депутатом особисто.

3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території селищної ради, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін. Відповідь подається через селищну раду або депутату в індивідуальному порядку.

4. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату селищної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5. Депутат селищної ради може взяти участь у розгляді свого звернення. Про час та місце розгляду звернення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні повідомити депутата завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

6. Якщо депутат селищної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

7. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання селищної ради.

8. Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій або усній формі.

9. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше одного депутатського запиту одного депутата.

10. Рішення про направлення депутатського запиту приймається більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

11. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату селищної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

12. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

13. Депутат має право звернутись із запитанням до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

14. У разі неможливості негайно отримати відповідь на депутатське запитання, подане на пленарному засіданні, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає секретарю ради, який узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні надати депутатам письмові відповіді через секретаря ради або в індивідуальному порядку.

15. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами селищної ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити селищну раду, а також безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження.

16. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, які схвалені радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

Стаття 7. Депутатські групи та фракції

1. Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються селищною радою або входять до сфери її компетенції та спільної роботи по виконанню депутатських повноважень, депутати можуть за власною згодою створювати депутатські групи у порядку, передбаченому статтею 26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів. Депутатські групи створюються на зборах депутатів, на яких обирається голова групи, який організовує її роботу та представляє групу у відносинах з посадовими особами та органами місцевого самоврядування, іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, виходу або виключення визначаються самою групою.

3. Реєстрація депутатської групи відбувається на черговому пленарному засіданні, на якому керівник групи інформує селищну раду про створення та склад такої групи шляхом подання відповідного письмового повідомлення, яке оголошується на сесії та заноситься до протоколу сесії.

4. Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю її членів не менше трьох. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Об’єднання депутатів у фракцію відбувається на зборах депутатів, про що складається відповідна заява. Заява підписується всіма членами фракції та обраним на зборах фракції керівником і подається головуючому на пленарному засіданні. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

6. Депутатські фракції зобов’язані не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед виборцями.

7. Селищний голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи чи фракції.

8. Депутатські групи чи фракції ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

9. Депутатські групи та фракції мають права, визначені ст. 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

10. Діяльність депутатської групи чи фракції припиняється:

1) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

2) коли кількість депутатів, що входять до групи чи фракції, менша ніж три;

3) після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу чи фракцію;

4) після закінчення строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 8. Обов’язки депутата селищної ради

1. Дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності селищної ради та її органів.

2. Брати участь у роботі селищної ради, її постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їхніх рішень, виконувати доручення селищної ради, її органів, селищного голови, секретаря селищної ради, голів постійних комісій, інформувати про виконання доручень.

3. Вивчати громадську думку та потреби об’єднаної територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні.

4. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями.Звіт депутата перед виборцями має відповідати вимогам статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

5. Депутат зобов’язаний вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів об’єднаної територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

6. Депутат, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 9. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати депутатам селищної ради доручення на зборах під час їхніх звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідних виборчих округів або територіальної громади в цілому. Доручення виборців депутатам має бути підтримане більшістю учасників зборів.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання селищної ради та її органів.

3. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття селищною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом ради до відома селищної ради або її органів.

4. Селищна рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам ради та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Кошти передбачаються бюджетом міста в межах асигнувань поточного фінансового року. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів селищної ради та територіальної громади.

5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку об’єднаної територіальної громади, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

6.  Депутат ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється депутатами ради. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують селищну раду про хід їх виконання.

8. Депутат ради періодично інформує виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 10. Кількісний склад селищної ради

1. Селищна рада складається з 26 депутатів, що обираються населенням Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

2. Органами та посадовими особами селищної ради є:

1) селищний голова;

2) секретар ради

3) постійні комісії ради;

4) тимчасові контрольні комісії ради;

5) виконавчі органи ради.

Стаття 11. Селищний голова

1. Селищний голова є головною посадовою особою Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади, який здійснює свої повноваження на постійній основі

2. Селищний голова обирається населенням Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

3. Селищний голова здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади, інших нормативно-правових актів.

4. Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою.

5. Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») та очолює її як юридичну особу.

6. Селищний голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

7. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

8. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

9. На селищного голову поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

Стаття 12. Секретар селищної ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів не пізніше як на другій сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

2. Обрання на посаду секретаря ради за пропозицією селищного голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади.

4. Секретар ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

5. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради відповідно до частини п’ятої статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. На секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Стаття 13. Постійні комісії селищної ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії ради обираються на першій сесії радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількісний і персональний склад постійних комісій ради затверджується радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

3. Депутат ради може бути членом тільки однієї постійної комісії ради. До складу постійної комісії ради не може бути обраний селищний голова та секретар ради.

4. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради, яке затверджується радою.

Стаття 14. Тимчасові контрольні комісії селищної ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 15. Виконавчі органи селищної ради

1. Виконавчими органами селищної ради є її виконавчий комітет.

2. Структура, загальна чисельність виконавчих органів селищної ради, витрати на їхнє утримання, затверджуються селищною радою за поданням селищного голови.

3. Повноваження виконавчих органів селищної ради визначені главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом Дунаєвецької селищної об’єднаної територіальної громади та іншими нормативно-правовими актами.

4. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи виконавчих органів селищної ради визначається Положеннями про відділи виконавчого комітету, Регламентом виконавчого комітету.

?Розділ ІV. СЕСІЯ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 16. Організація роботи сесії селищної ради

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

3. Селищна рада проводить засідання в залі засідань селищної ради за адресою смт. Дунаївці, вул. Чорновола, 19. За рішенням селищної ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці.

4. У сесійний період пленарні засідання селищної ради розпочинаються о 14.00 та тривають із перервами в 15 хв через кожних дві години роботи, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

5. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за тридцять хвилин до відкриття засідання ради шляхом особистого підпису в списку присутніх.

6. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

7. На засідання сесії селищної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, селищним головою, секретарем селищної ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради.

8. Заявки для оформлення дозволу на присутність запрошених осіб подаються секретарю селищної ради не пізніше як за день до пленарного засідання селищної ради. У день засідання сесії селищної ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається селищним головою або секретарем селищної ради.

9. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 17. Порядок проведення першої сесії селищної ради

1. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

2. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

3. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

4. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний селищний не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання.

5. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря.

6. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

7. Робоча група не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії.

8. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів, старост та селищного голови і визнання їх повноважень.

9. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

10. Після визнання повноважень селищного голови, йому передається ведення сесії.

11. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії;

2) обрання лічильної комісії;

3) інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;

4) доповідь селищного голови попереднього скликання про стан справ у громаді;

5) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

6) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

7) обрання голів постійних комісій ради.

12. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

Стаття 18. Порядок скликання сесії

1. Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

1) селищним головою;

2) секретарем ради;

3) однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

4) постійною комісією ради.

2. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови громади в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

3. Секретар ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується в засобах масової інформації та офіційному сайті ради.

4. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

5. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Стаття 19. Порядок денний сесії

1. Проект порядку денного формується секретарем селищної ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

4. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

5. До проекту порядку денного чергової сесії включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

6. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

7. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

8. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

9. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів.

10. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

11. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

12. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Стаття 20. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

1. Секретар ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

2. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

3. Підготовлені проекти рішень ради повинні містити:

1) підпис виконавця, який готував проект рішення;

2) підписи осіб, які погоджували дане рішення.

4. До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із бюджету та відчуженням комунального майна.

5. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

7. Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд селищної ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються секретарю ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

8. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 21. Виключна компетенція ради

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 22. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні в кількості не менше 3 осіб на термін повноважень ради з метою чіткої організації процедур голосування та забезпечення підрахунку голосів

2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

5. За дорученням селищної ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або селищний голова.

Стаття 23. Ведення пленарних засідань

1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

3. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

4. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 3 цієї статті.

5.  Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

6. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

7. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

8. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

9. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

10. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

11. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

12. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

13. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Стаття 24. Порядок надання слова

1. Час, який надається для доповіді – до 10 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» – до 2 хвилин.

2. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

3. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

4. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаря сесії, яке ним реєструється. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

5. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

6. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

7. Кожна з депутатських груп має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

8. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

9. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

10. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

11. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

12. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

13. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп.

14. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

15. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи – зазначає і її назву.

16. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 20 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

Стаття 25. Організація розгляду питань

1. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи;

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії;

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи депутатів з мотивів голосування.

3. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

4. Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

5. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

6. Депутат, група депутатів або постійна комісія можуть подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

7. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп, депутатів.

8. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі на ім’я головуючого.

9. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються секретарю ради і включаються в протокол.

10. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

11. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 26. Прийняття рішень

12. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

13. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

14. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови.

15. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

16. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

17. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

18. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

19. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

20. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

21. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

22. Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

23. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, передбачених, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

24. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

25. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу ради.

26. Рішення ради може бути зупинене селищним головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

27. Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

28. Про прийняті рішення сповіщається в засобах масової інформації.

29. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

30. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

31. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

32. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

33. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

Стаття 26. Порядок голосування пропозицій

1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

3. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

4. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

5. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.

6. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

7. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

8. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

9. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

10. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

11. Голосування проводиться поіменно при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

12. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

13. В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

1) щодо перерви у пленарному засіданні;

2) щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

3) про припинення обговорення питання порядку денного;

4) про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

5) про перенесення питання порядку денного;

6) про повторний розгляд сесійного питання.

14. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

15. Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

16. При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» чи «проти».

17. Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

18. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 27. Таємне голосування

1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

5. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

6. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

7. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

8. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

9. Лічильна комісія перед початком голосування:

1) одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

2) організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

3) опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

4) знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

10. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

11. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

13. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

14. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

Стаття 28. Дисципліна та етика пленарних засідань

1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення та позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

6. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

7. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 29. Про порядок оформлення матеріалів сесії

1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

2. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження;

6) порядок ведення сесії.

3. Протоколи сесій ради підписуються головуючим сесії.

4. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

5. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень